โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.ค. 61 การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มอบหมายให้ครูประจำชั้นทุกชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุมชนในบ้านของนักเรียน นางสาวอัจฉริยา โสนทอง งานบริหารทั่วไป
02 ก.ค. 61 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กิจกรรมสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านบักดอก ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายตานีปรือ
เครื่องแบบลูกเสือ งานบริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี ลูกเสือสามัญ และนายอภิสิทธิ์ สุรินทร์ ลูกเสือสำรอง
29 มิ.ย. 61 ประชุมครู
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น.ประชุมครูเพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้้องประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียน งานบริหารทั่วไป
27 มิ.ย. 61 ประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชั้นเเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานบริหารวิชาการ นางสาวปรมาภรณ์ นนทา
26 มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อ่านสาส์นต่อต้ายยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน การแต่งกายของผู้เข้าร่วมเสื้อสีขาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
การแต่งกายเสื้อสีขาว นางสาวอัจฉริยา โสนทองงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
25 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
งานบริหารทั่วไป
20 มิ.ย. 61 ประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เวลา 09.00 - 12.00 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
จัดกิจกรรมวนไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนรำลึกและบูชาครู

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงอาหาร งานบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 61 พระธรรมฑูตสัญจรอบรมธรรมให้ครูและนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 พระธรรมฑูตอำเภอปราสาทได้มาแสดงธรรมให้นักเรียนเวลา 13.00 น. ณ โรงอาหาร