โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต  3  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2513  อยู่ในหมู่ที่  8  ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์          เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2513  โดยกรมประชาสงค์เคราะห์   กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีมาให้ทางนิคมสร้างตนเองปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนหลังนี้ขึ้นเพื่อให้บุตรหลานสมาชิกนิคมฯ  ได้ศึกษาเล่าเรียนในปีแรก  โดยเปิดเรียนเฉพาะชั้นปะถมศึกษา     ปีที่  1  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  52  คน

                ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่  6   ตั้งอยู่ที่ หมู่8 ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140 โทรศัพท์ 044-590201 เนื้อที่  36  ไร่  มีนักเรียน  86 คน ( ข้อมูล 10 มิ.ย.2561 )  ครูอาจารย์  จำนวน 8 คน  พนักงานธุรการ  จำนวน  1  คน  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3  จำนวน  1  คน  มีอาคารเรียน  จำนวน  2  หลัง  อาคารอเนกประสงค์สปช 202 / 26 จำนวน  1  หลัง  โรงอาหาร  จำนวน  1   หลัง  ( งบบริจาคจากชุมชน  และคณะผ้าป่าสามัคคี )ส้วม  จำนวน  2  หลัง  แบบสปช601 / 26  จำนวน  1  หลัง จำนวน  4   ที่   ห้องส้วมจากงบบริจาคของคณะแม่บ้านรถไฟ รวมกับ คณะผ้าป่าสามัคคีและกำนันกิมจิว  ธีรวงษ์ไพศาล  จำนวน  1  หลัง   จำนวน  6  ที่   ถังเก็บน้ำฝนแบบฝ. 33  จำนวน  1   ชุด   ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ  1000  ลิตร   จำนวน  2   ถัง  ปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายสุเมธ  บูรณะ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ