โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมสิบสานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  

ปรัชญาของโรงเรียน   สติมโต   สทาภัททัง     ความหมาย     ผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน   กีฬาเด่น  เน้นสามัคคี  มีวินัย

คำขวัญของโรงเรียน  การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   นำสู่ความเป็นเลิศ