โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
 5. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอยู่เสมอ
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
     เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 4. นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
 5. ครู บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
      6.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
      7. นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
    
เป้าหมาย
            4.1.จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
                        4.1.1.ด้านปริมาณ  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้รับบริการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
                        4.1.2.ด้านคุณภาพ  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมทุกด้านพร้อมที่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
                        4.1.3.ด้านเวลา  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 
3  ปี
            4.1.จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา
                        4.1.1.ด้านปริมาณ  นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้รับบริการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
                        4.1.2.ด้านคุณภาพ  นักเรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
                        4.1.3.ด้านเวลา  นักเรียนระดับประถมศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลา  6  ปี