โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่งชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6