โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1032650318