โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 395.5 KB 9
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครังที่ 68 39
คำสั่งการอยู่เวรสถานที่ราชการประจำเดิอนกรกฎาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.48 KB 13
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 141.5 KB 16
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 987 KB 14
ผลการสอบระดับชาติของนักเรียนป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.17 KB 13
ผลการเรียนป.1 - 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.7 KB 13
แบบประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 19
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 3909
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 571 KB 2537
แบบคัดกรองเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.31 KB 15
แบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 16
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 - 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 842 KB 14
แผนปฏิบัติการประจำปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 9
แผนปฏิบัติการประจำปีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 13