โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิสิทธิ์ สุรินทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย