โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ