โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาม จามิกรณ์์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895847936
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด สุรสอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ บูรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : โดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 0800045951
อีเมล์ : sumate2566@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา บุญชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสว่าง อุตตะโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัด เทพรำพึง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรินุช มีบุตรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัฒฒรา จามิกรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรเอกชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิื จันทร์ดาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา บุญชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :